Стоматолошка Поликлиника Ѓорѓиоски

Работно време : Понеделник до Петок 09 - 20 часот

dr-Irena-Dimitrovska-zdr156-1

Д-р Димитровска: Децата не смеат да заспиваат со цуцлата со шише полно сок

Цир­ку­лар­ни­от ка­ри­ес мо­же да се отстрани ако на­вре­ме­но се по­се­ти сто­ма­то­лог. Уста­та и за­би­те прет­ста­ву­ва­ат пор­та за број­ни за­бо­лу­ва­ња на ор­га­низ­мот, ве­ли сто­ма­то­ло­гот д-р Ире­на Ди­ми­тров­ска повеќе »»