Стоматолошка Поликлиника Ѓорѓиоски

Работно време : Понеделник до Петок 09 - 20 часот

» МЕДИУМИ

dr-Irena-Dimitrovska-zdr156-1

Д-р Димитровска: Децата не смеат да заспиваат со цуцлата со шише полно сок

Цир­ку­лар­ни­от ка­ри­ес мо­же да се отстрани ако на­вре­ме­но се по­се­ти сто­ма­то­лог. Уста­та и за­би­те прет­ста­ву­ва­ат пор­та за број­ни за­бо­лу­ва­ња на ор­га­низ­мот, ве­ли сто­ма­то­ло­гот д-р Ире­на Ди­ми­тров­ска повеќе »»

 

 

Повеќе

Д-р Гоце Ѓоргиоски: Хигиената и редовната посета на стоматолог се клучни за трајноста на коронките и на протезите

Во медицината, генерално и во стоматологијата, една процедура е успешна кога ќе поминат најмалку пет години од интервенцијата. Тоа се смета за успех. Се што е над тој временски период е плус за докторот, вели д-р Ѓоргиоски

Повеќе

Првото запче кај детето е радост за целото семејство

Првото запче кај детето е радост за целото семејство. На тема никнување на заби, возраста, разликата помеѓу млечните и трајните заби, како и ред други прашања, д-р Гоце Ѓорѓиоски, специјалист по стоматолошка протетика, говореше во утринската на МРТ, „Македонија Наутро“

Повеќе

За губењето на забите и поставување на забни протези гостуваше д-р Гоце Ѓорѓиоски во Сител телевизија во утринската емисија „Ја сакам Македонија“

За губењето на забите и поставување на забни протези гостувавме во Сител телевизија во утринската емисија „Ја сакам Македонија“

Повеќе